See English Version

برنامه های کنفرانس

 دبیرخانه همایش با همکاری  دانشگاه تبریز، انجمن ریاضی ایران و دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در نظر دارد با بهره گیری از تجارب اولین همایش ملی ریاضیات زیستی، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ایران و جهان  در راستای استفاده بهینه از علوم مختلف در پیشبرد اهداف در رشته علوم زیستی ، دومین همایش ملی ریاضیات زیستی را برگزار کند.

در زیر تعدادی از برنامه های مدون همایش اعلام می گردد:

► شرکت بیش از 300 نفراز محققان، اساتید و  دانشجویان از دانشگاه های ایران و جهان و سازمان‌های ذی ربط

► سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته داخلی و خارجی و برگزاری پانل های تخصصی

► سخنرانی های کليدی و نشست های علمی

► ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر)

► کارگاه های آموزشی تخصصی

► برگزاري ميزگردهاي علمي- تخصصي جهت بررسي چالش ها و فرصت هاي مرتبط با محورهای کنفرانس

► تورهای تخصصی و گردشی

ریز برنامه ها متعاقبا اعلام می شود.